Úvodní stanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) vydává společnost Čtyřkolky Bavorov s.r.o., IČ: 24131521, se sídlem Nám. 14. Října 1307|/2, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „Společnost Čtyřkolky Bavorov“), jako prodávající dále uvedených produktů, a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů, včetně vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Společností Čtyřkolky Bavorov  a jinou osobou.

 

2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem podmínek nebo na jakémkoli jiném dokumentu nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

3. Tyto podmínky platí i v případě, že Společnost Čtyřkolky Bavorov  sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nadstandardní dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

 

I.

Použité pojmy a termíny

 

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti  Čtyřkolky Bavorov objednávku. Na kupujícího se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, s výjimkou ustanovení, která jsou výslovně určena pouze pro kupujícího spotřebitele.

 

2. Kupujícím spotřebitelem je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti Čtyřkolky Bavorov objednávku. Na kupujícího spotřebitele se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, zejména ustanovení, která jsou pro kupujícího spotřebitele výslovně určena.

 

3. Plněním se rozumí zboží dodávané Společností Čtyřkolky Bavorov v souladu s jeho předmětem podnikání.

 

4. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v ceníku, popř. katalogu Společnost Čtyřkolky Bavorov názvem, opatřeny cenou a popř. objednávkovým číslem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech. 

 

5. Nadstandardním zbožím se rozumí zboží neuvedené v ceníku, (popř. uvedené v ceníku s poznámkou „pouze na objednávku“), které Společnost Čtyřkolky Bavorov dodává podle zvláštních ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

6. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči Společnosti Čtyřkolky Bavorov s cílem obdržet od něho plnění.

 

Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje, které je kupující povinen uvádět správně a pravdivě:

a) jméno a příjmení, popř. firma kupujícího,

b) bydliště, popř. sídlo kupujícího,

c) dodací a fakturační  adresa, jsou-li odlišné od bydliště nebo sídla kupujícího,

d) IČO a DIČ kupujícího,

e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,

f)  druh zboží a jeho množství,

g) označení zboží podle položek ceníku Společnosti Čtyřkolky Bavorov

h) podpis kupujícího, popř. statutárního nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat, včetně vypsání jeho jména,

i)  výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly Společnosti Čtyřkolky Bavorov předloženy dříve,

j)  v případě telefonické objednávky namísto ustanovení pod písm. a) až i) uvedení zákaznického hesla nebo čísla vygenerovaného Společností Čtyřkolky Bavorov

k)   údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně registračního čísla tohoto zápisu, pokud je kupující v obchodním rejstříku zapsán.

 

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Společnost Čtyřkolky Bavorov oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 

Společnost Čtyřkolky Bavorov si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou objednávku, nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím.

 

V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je Společnost Čtyřkolky Bavorov oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Splněním Společnost Čtyřkolky Bavorov v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána Společností Čtyřkolky Bavorov jako formulář ať již v písemné, elektronické či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři.

 

7. Dodávkou či splněním Společnosti Čtyřkolky Bavorov (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak.

 

8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna  v souladu s Reklamačním řádem Společnosti Čtyřkolky Bavorov, který je nedílnou součástí těchto podmínek.

 

9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III podmínek.

 

10. Termín splatnosti je den, který určila Společnost Čtyřkolky Bavorov a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet Společnosti Čtyřkolky Bavorov nebo této společnosti uhrazena v hotovosti.

 

11. Pokud není Společností Čtyřkolky Bavorov vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se Ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce Společnosti Čtyřkolky Bavorov ve znění jeho doplňků. Společnost Čtyřkolky Bavorov si vyhrazuje právo ceník libovolně upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle Společnosti Čtyřkolky Bavorov nebo  umístění ceníku na stránky internetového obchodu www.ctyrkolky-bavorov.cz. O vydání ceníku Společnost Čtyřkolky Bavorov zveřejní informaci na stránce Společnosti Čtyřkolky Bavorov s adresou www.ctyrkolky-bavorov.cz.

 

12. Backorder je náhradní řešení pro případ, že Společnost Čtyřkolky Bavorov nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že Společnost Čtyřkolky Bavorov po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Nedojde-li ke splnění Společností Čtyřkolky Bavorov v přiměřené dodatečné době, sdělí Společnost Čtyřkolky Bavorov kupujícímu nejbližší možný náhradní termín dodání, popř. navrhne zrušení objednávky.

 

 

 II.

Dodací podmínky

 

1. Předmětem koupě je zboží dodávané Společností Čtyřkolky Bavorov. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle ceníku nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného Společností Čtyřkolky Bavorov, popřípadě vygenerováním objednávky v objednávkovém programu Čtyřkolky Bavorov / PrestaShop.  Společnost Čtyřkolky Bavorov se zavazuje poskytovat informaci o vydání nových ceníků alespoň zveřejněním na internetové stránce.

 

2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí písemnou formou na adresu Čtyřkolky Bavorov, Chmelenského 128, Bavorov 387 73, formou přenosu dat po síti INTERNET prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněném na webové stránce www.ctyrkolky-bavorov.cz nebo telefonicky na číslo 603 175 413 V případě objednávky jinou než písemnou formou si Společnost Čtyřkolky Bavorov vyhrazuje právo  neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.

Objednávku nadstandardního zboží je objednavatel povinen učinit vždy v písemné formě.

V případě, že kupující zvolí zaslání objednávky Společnosti Čtyřkolky Bavorov prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněném na webové stránce www.ctyrkolky-bavorov.cz je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Společnosti Čtyřkolky Bavorov neprodleně po obdržení objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Potvrzení přijetí objednávky dle předchozí věty není akceptací objednávky ze strany Společnosti Čtyřkolky Bavorov.

 

3. Společnost Čtyřkolky Bavorov je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči Společnosti Čtyřkolky Bavorov splatné ke dni vystavení objednávky.

 

4. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty , přepravní služby, spedice, popř. vlastním rozvozem Společnosti Čtyřkolky Bavorov  za ceny obvyklé,  pokud není v čl. 6 kupní smlouvy uvedeno jinak.

Převzetí zboží potvrdí kupující zaměstnanci Společnosti Čtyřkolky Bavorov na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem,  uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje a datum převzetí. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení  s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

 

5. Pokud kupující nesdělí jinou adresu k provedení dodávky Společnosti Čtyřkolky Bavorov  platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres  Společnost Čtyřkolky Bavorov může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

  

6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat Společnost Čtyřkolky Bavorov o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje Společnost Čtyřkolky Bavorov jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

 

7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list. 

Dodací list potvrzený kupujícím bude přiložen k faktuře.

Dodací list obsahuje:

- identifikaci kupujícího dle kupní smlouvy

- číslo objednávky kupujícího

- předmět plnění  a ceny za jednotlivé položky

 

Na vyžádání kupujícího je k dodacímu listu připojeno prohlášení o shodě podepsané odpovědnými  pracovníky Společnosti  Čtyřkolky Bavorov.

 

 

 

 

III.

Kupní  cena a platební podmínky

 

1. Kupní cena je stanovena ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře, popř. dodacím listě. Kupní cena je cenou zboží, balné a poštovné, popř. dopravné  je účtováno zvlášť, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Společnosti Čtyřkolky Bavorov také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Ceny zboží uvedené v ceníku, popř. katalogu Společnosti Čtyřkolky Bavorov jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tím není omezena možnost Společnosti Čtyřkolky Bavorov uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží uvedené v ceníku, popř. katalogu Společnosti Čtyřkolky Bavorov je informativního charakteru a Společnost Čtyřkolky Bavorov není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

Kupující je s ceníkem seznámen.

 

2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění). Společnost Čtyřkolky Bavorov nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou případů uvedených čl. VII. podmínek .

 

3. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:

a) jméno a příjmení, popř. firmu kupujícího,

b) sídlo nebo místo podnikání kupujícího,

c) IČO a DIČ kupujícího,

e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,

f) datum splatnosti,

g) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, pokud se nejedná o sběrnou fakturu,

h) uvedení celkové ceny bez DPH,

i) DPH,

j) uvedení celkové částky k úhradě,

k) číslo dodacího listu, pokud byl vystaven zvlášť,

l) zákaznické číslo, pokud je přiděleno.

 

4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a na základě faktury zaslané Společností Čtyřkolky Bavorov kupujícímu může kupující uhradit Společnosti Čtyřkolky Bavorov následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně Společnosti  Čtyřkolky Bavorov  na adrese Chmelenského 128, Bavorov 387 73;

b) bezhotovostně převodem na účet Společnosti Čtyřkolky Bavorov uvedený na faktuře;

c) dobírkou – zásilková služba PPL nebo Česká pošta

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti Čtyřkolky Bavorov.

 

5. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je Společnost Čtyřkolky Bavorov oprávněna na něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky denně po dobu prvních 30 dnů prodlení.  Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je Společnost Čtyřkolky Bavorov oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné kupní ceny a je rovněž oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.

Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu Společnosti Čtyřkolky Bavorov nebo po dohodě s ní  a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

 
 

IV.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 

1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Společnosti Čtyřkolky Bavorov, který je nedílnou součástí těchto podmínek. Pro zveřejnění reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejně ustanovení o zveřejnění těchto podmínek.

 

 2. Pokud není ceníkem stanoveno něco jiného, Společnost Čtyřkolky Bavorov poskytuje na veškeré zboží záruku  v délce 6 měsíců od předání a převzetí, pokud není výrobcem poskytována záruční doba jiná. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží .

 

 

V.

Vrácení zboží

 

Kupující má právo do 7 dnů od převzetí zboží vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se Společnost Čtyřkolky Bavorov zavazuje zboží převzít zpět a vystavit příslušným způsobem upravenou fakturu nebo dobropis.

To neplatí, pokud se jedná o nadstandardní zboží dle odst. 4 čl. I.  podmínek.

 

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele

 

1. Ustanovení této části podmínek se vztahuje pouze za kupujícího spotřebitele.

 

2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 2 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Společnosti Čtyřkolky Bavorov odesláno nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Společností Čtyřkolky Bavorov, který je dostupný na webové stránce Společnosti Čtyřkolky Bavorov www.ctyrkolky-bavorov.cz.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel doručit na adresu provozovny Společnosti Čtyřkolky Bavorov či na adresu elektronické pošty Společnosti Čtyřkolky Bavorov.

 

5. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy je kupující spotřebitel povinen vrátit Společnosti Čtyřkolky Bavorov zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Společnosti Čtyřkolky Bavorov a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

6. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy vrátí mu Společnost Čtyřkolky Bavorov nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy peněžní prostředky mimo nákladů na dodání zboží, které od kupujícího spotřebitele přijal. Společnost Čtyřkolky Bavorov je oprávněna vrátit kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Společnost Čtyřkolky Bavorov není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí.

 

7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Společnost Čtyřkolky Bavorov oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Společností Čtyřkolky Bavorov a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím Společností Čtyřkolky Bavorov vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

VII.

         Zvláštní ustanovení o nadstandardním zboží a nadstandardních službách

 

1. Nadstandardní zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo písemné kupní smlouvy. Na výzvu  Společnosti Čtyřkolky Bavorov k  zaplacení finanční zálohy je kupující povinen ji složit následně po potvrzení objednávky a vystavení zálohové faktury  na účet společnosti Čtyřkolky Bavorov. Záloha bude odečtena v konečné faktuře z celkové ceny objednaného zboží.

 

2. Společnost Čtyřkolky Bavorov může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví Společnost Čtyřkolky Bavorov. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane. Na základě této kupní smlouvy přidělí Společnost Čtyřkolky Bavorov kupujícímu zákaznické číslo, kterým je kupující povinen se vůči Společnosti Čtyřkolky Bavorov prokazovat.

 

 

VIII.

Ochrana osobních údajů

 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále jen jako „osobní údaje“).

 

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností Čtyřkolky Bavorov a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností Čtyřkolky Bavorov také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může Společnost Čtyřkolky Bavorov pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Společností Čtyřkolky Bavorov bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost Čtyřkolky Bavorov o změně ve svých osobních údajích.

 

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost Čtyřkolky Bavorov povinen tuto informaci předat.

 

 

IX.

Ostatní ustanovení

 

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

2. Společnost Čtyřkolky Bavorov je oprávněna odstoupit[od jakékoli kupní smlouvy kromě ostatních případů uvedených v podmínkách rovněž v případě, že kupující zakoupil zboží, ke kterému má Společnost Čtyřkolky Bavorov exkluzivní distribuční práva, od jiné osoby než od Společnosti Čtyřkolky Bavorov nebo společnosti pověřené prodejem tohoto zboží společností Čtyřkolky Bavorov.

 

3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem Společnosti Čtyřkolky Bavorov, a to na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnost Čtyřkolky Bavorov na elektronickou adresu kupujícího. 

 

4. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje Společnost Čtyřkolky Bavorov prostřednictvím své e-mailové adresy ctyrkolky-bavorov@mail.cz

 

5. Společnost Čtyřkolky Bavorov je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

6. Společnost Čtyřkolky Bavorov není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Společností Čtyřkolky Bavorov v elektronické podobě a není přístupná.

 

8. Strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto podmínek především dohodou.  Všechny spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů, jež se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, budou rozhodovány v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle Řádu tohoto rozhodčího soudu.

 

9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za Společnost Čtyřkolky Bavorov. Společnost Čtyřkolky Bavorov je oprávněna podmínky kdykoliv měnit nebo doplňovat. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce Společnosti Čtyřkolky Bavorov www.ctyrkolky-bavorov.cz nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější podmínky ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

 

 

 

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád se vydává pro účely vyřizování práv z odpovědnosti za vady ze vztahů mezi společností Čtyřkolky Bavorov s.r.o., IČ: 24131521, se sídlem Nám. 14. Října 1307/2, Praha 5 Smíchov, 150 00, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „Společnost Čtyřkolky Bavorov“) a jejími kupujícími.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Společnosti Čtyřkolky Bavorov s.r.o. (dále jen VOP) v platném znění.

 

I. Uvedené pojmy

 1. Odběratelem se rozumí kupující ve smyslu VOP.
 2. Odběratelem spotřebitelem se rozumí kupující spotřebitel ve smyslu VOP. Na odběratele spotřebitele se vztahují všechna ustanovení tohoto reklamačního řádu, která jsou určena odběrateli, pokud není toto vyloučeno či výslovně uvedeno, že se vztahují pouze na odběratele spotřebitele.
 3. Odpovědností za vady se rozumí:
  a) odpovědnost za množství dodaného zboží
  b) odpovědnost za kvalitu dodaného zboží
 4. Reklamace je jednostranný písemný právní úkon odběratele směřující k uplatnění práv z odpovědnosti Společnosti Čtyřkolky Bavorov za vady.
 5. Převzetím zboží je okamžik potvrzení dodacího listu, popř. přepravního listu odběratelem. Potvrzením odběratel stvrzuje shodu počtu balíků, popř. výrobků s čísly uvedenými v příslušných dodacích listech.
 6. Reklamačním listem se rozumí dokument vydávaný Společností Čtyřkolky Bavorov, který odběratel obdrží po vyžádání od Společnosti Čtyřkolky Bavorov.
 7. Vadami zjevnými při převzetí (dále jen „zjevné vady“) se rozumí:
  a) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím zboží uvedeným na dodacím listu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn titulů
  b) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím balíků uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků skutečně převzatých.
  Vadami podle písm. a) a b) není rozpor mezi množstvím zboží dodanýma objednaným, pokud nebyl zjištěn rozpor v těchto ustanoveních uvedený. V takovém případě se plnění Společnosti Čtyřkolky Bavorov považuje za dílčí.
 8. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, to je vady, které v okamžiku převzetí nesporně existovaly, avšak odběratel je nemohl zjistit ani vynaložením veškerého úsilí.

 

 

II. Odpovědnost za vady

 1. Společnost Čtyřkolky Bavorov odpovídá za množství a kvalitu zboží, tedy za to, že zboží je co do množství a kvality totožné se zbožím, které odběratel objednal.
 2. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje odběratel reklamací .
 3. Odběratel musí učinit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí, na adrese provozovny Společnosti Čtyřkolky Bavorov, kde zboží zakoupil, nebo písemně na adresu Čtyřkolky Bavorov, Chmelenského 128, Bavorov 387 73, nebo elektronicky na e-mailovou adresu motodily-bavorov email.cz, pokud není dále stanoveno jinak.

III. Zjevné vady

 1. Odběratel je povinen při převzetí zboží provést prohlídku zboží vedoucí k odhalení zjevných vad. Pokud je odběrateli doručeno takové množství zboží, že je pro něho neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je povinen provést statistickou kontrolu zboží. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10% převzatého zboží (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly je provedena kontrola celého množství.
  Obsahuje-li statistický vzorek více než 50% výrobků se zjevnými vadami, je odběratel oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace přesahující 50% množství dodaného zboží neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace zboží v množství nad 10% dodaného objemu zboží, pokud odběratel při převzetí a provedení statistické přejímky neuvedl vady zboží v množství přesahujícím tuto hodnotu.
 2. Pro uplatnění práv ze zjevných vad je odběratel povinen reklamaci řádně a nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží doručit Společnosti Čtyřkolky Bavorov. Řádným doručením se rozumí telefonické sdělení na číslo 603 175 413, nebo elektronické sdělení na e-mailovou adresu ctyrkolky-bavorovemail.cz (pro posouzení včasnosti reklamace je rozhodující doručení reklamace na zboží Společnosti Čtyřkolky Bavorov), jehož obsahem musí být:
  a) Číslo dodacího listu
  b) Katalogové (ceníkové) číslo chybějícího produktu
  c) Množství chybějícího produktu
 3. Reklamace se vyřizuje podle možností Společnosti Čtyřkolky Bavorov poskytnutím nového odpovídajícího plnění nebo dobropisováním ceny nedodaného zboží.
 4. Pokud Společnost Čtyřkolky Bavorov poskytla odběrateli náhradní plnění a teprve poté vyšly najevo skutečnosti, pro které by nemohla být reklamace uznána, provede dodatečné vyúčtování kupní ceny náhradního plnění.

IV. Skryté vady

 1. Odběratel zapisuje skryté vady do reklamačního listu, který musí obsahovat:
  a) označení odběratele,
  b) označení vadného výrobku s uvedením katalogového čísla a názvu titulu,
  c) označení množství vadného výrobku,
  d) popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje,
  e) jméno, adresu a podpis kupujícího, který reklamaci uplatnil,
  f) datum prodeje reklamovaného výrobku,
  g) datum reklamace,
  h) podpis odběratele.
 2. Reklamace skrytých vad vyřizují zástupci Společnosti Čtyřkolky Bavorov, tedy zaměstnanci Společnosti Čtyřkolky Bavorov převzetím řádně vyplněného reklamačního listu . v tištěné podobě.
 3. Skryté vady se vyřizují zásadně poskytnutím dobropisu, nebo náhradním plněním.

V. Společná ustanovení

 1. Předpokladem vyřízení reklamace je uznání reklamace Společností Čtyřkolky Bavorov. Pokud není dále uvedeno jinak, okamžik poskytnutí náhradního plnění je rovněž okamžikem uznání reklamace.
 2. Společnost Čtyřkolky Bavorov neuzná reklamaci
  a) která nebyla provedena včas,
  b) která je provedena o vadě, jež nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží odběratelem.
 3. Společnost Čtyřkolky Bavorov dále vylučuje z rozsahu své odpovědnosti tyto vady, na něž se nevztahují práva z reklamace:
  a) vady obalu výrobku reklamované později než při předání a převzetí,
  b) mechanické poškození výrobku kupujícím, popř. nečistoty apod.,
  c) u zboží označeného nálepkami s cenami, popř. obaly jiných osob,
  d) veškeré další vady uplatněné kupujícím, pokud je zřejmé, že při převzetí zboží nemohly existovat.
 4. Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese Společnost Čtyřkolky Bavorov.
 5. Tento reklamační řád platí ode dne jeho vydání do jeho zrušení nebo do vydání reklamačního řádu s pozdějším datem.
 6. V dalším se reklamační řízení řídí v případě odběratele ustanovením § 1914 až 1925 a ustanovením § 2099 a 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v případě odběratele spotřebitele navíc ustanovením § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.